Vejret Vemmingbund Strand

Vemmingbund Strand Region Syddanmark, Danmark

I dag
Sol 14 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordvest
Klart 13 0 mm 3 m/s Svag vind fra vest
Klart 13 0 mm 3 m/s Svag vind fra vest
I morgen
Letskyet 12 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordvest
Letskyet 12 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordvest
Letskyet 12 0 mm 2 m/s Svag vind fra nordvest
Letskyet 12 0 mm 2 m/s Svag vind fra nordvest
Halvskyet 12 0 mm 2 m/s Svag vind fra nordvest
Letskyet 12 0 mm 2 m/s Svag vind fra vest
En del sol 12 0 mm 2 m/s Svag vind fra nordvest
En del sol 13 0 mm 2 m/s Svag vind fra nordvest
Sol 14 0 mm 2 m/s Svag vind fra nordvest
En del sol 15 0 mm 2 m/s Svag vind fra nord
Nogen sol 16 0 mm 2 m/s Svag vind fra nord
Nogen sol 17 0 mm 2 m/s Svag vind fra nord
En del sol 18 0 mm 1 m/s Næsten stille fra nordøst
Nogen sol 18 0 mm 1 m/s Næsten stille fra nord
Nogen sol 19 0 mm 2 m/s Svag vind fra nordvest
Skyet 19 0 mm 2 m/s Næsten stille fra nordvest
Skyet 19 0 mm 2 m/s Svag vind fra vest
Nogen sol 19 0 mm 4 m/s Let vind fra nordvest
Nogen sol 18 0 mm 4 m/s Let vind fra nordvest
Nogen sol 18 0 mm 3 m/s Let vind fra nordvest
Nogen sol 17 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordvest
Nogen sol 16 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordvest
Letskyet 15 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordvest
Letskyet 14 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordvest
Kommende dage
Nogen sol 22 Halvskyet 140.3 mm 4 m/s
Nogen sol 20 Halvskyet 160.2 mm 5 m/s
Nogen sol 20 Halvskyet 131.6 mm 7 m/s
En del sol 17 Letskyet 120.8 mm 9 m/s
Nogen sol 16 Halvskyet 121.4 mm 11 m/s
Regnbyger 15 Regnbyger 112.8 mm 11 m/s
Regnbyger 17 Regnbyger 138.5 mm 12 m/s
Nogen sol 18 Halvskyet 130.2 mm 10 m/s
Nogen sol 17 Halvskyet 120.5 mm 9 m/s
Nogen sol 17 Halvskyet 110 mm 6 m/s
Skyet 19 Skyet 110 mm 5 m/s
Nogen sol 19 Halvskyet 130.1 mm 5 m/s