Vejret Stolbro

Stolbro Region Syddanmark, Danmark

I dag
Sol 18 0 mm 2 m/s Svag vind fra øst
Sol 19 0 mm 3 m/s Svag vind fra øst
Sol 20 0 mm 3 m/s Svag vind fra øst
En del sol 21 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
En del sol 21 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
En del sol 22 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Sol 22 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Sol 22 0 mm 5 m/s Let vind fra øst
Sol 22 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Sol 22 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Sol 21 0 mm 3 m/s Let vind fra øst
Sol 20 0 mm 3 m/s Svag vind fra øst
Sol 20 0 mm 3 m/s Svag vind fra øst
Klart 19 0 mm 3 m/s Svag vind fra øst
Klart 19 0 mm 3 m/s Svag vind fra øst
Klart 18 0 mm 3 m/s Let vind fra øst
I morgen
Klart 18 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Klart 18 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Klart 18 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Klart 18 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Klart 18 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Klart 18 0 mm 3 m/s Let vind fra øst
Klart 18 0 mm 3 m/s Svag vind fra øst
Sol 18 0 mm 3 m/s Svag vind fra øst
Sol 19 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Sol 21 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Sol 22 0 mm 4 m/s Let vind fra sydøst
Sol 22 0 mm 4 m/s Let vind fra sydøst
Sol 23 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Sol 24 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Sol 24 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Sol 24 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Sol 24 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Sol 24 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Sol 23 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Sol 22 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Sol 21 0 mm 4 m/s Let vind fra øst
Letskyet 20 0 mm 3 m/s Let vind fra øst
Halvskyet 20 0 mm 3 m/s Svag vind fra øst
Halvskyet 20 0 mm 3 m/s Svag vind fra øst
Kommende dage
Sol 25 Klart 180 mm 4 m/s
Nogen sol 23 Halvskyet 180 mm 4 m/s
Nogen sol 23 Halvskyet 190 mm 3 m/s
Sol 23 Klart 150 mm 5 m/s
Nogen sol 19 Halvskyet 150 mm 4 m/s
Nogen sol 21 Halvskyet 150,3 mm 7 m/s
Nogen sol 20 Halvskyet 140 mm 7 m/s
En del sol 17 Letskyet 120,1 mm 7 m/s
Regnbyger 17 Regnbyger 121,7 mm 6 m/s
Regnbyger 17 Regnbyger 100,3 mm 6 m/s
Regnbyger 18 Regnbyger 133,6 mm 6 m/s
Regnbyger 16 Regnbyger 120,8 mm 9 m/s