Vejret Skjold

Skjold Region Midtjylland, Danmark

I dag
Sol 20 0 mm 4 m/s Let vind fra vest
Sol 17 0 mm 4 m/s Let vind fra vest
Letskyet 16 0 mm 4 m/s Let vind fra vest
Letskyet 15 0 mm 4 m/s Let vind fra vest
I morgen
Letskyet 15 0 mm 3 m/s Let vind fra vest
Letskyet 14 0 mm 3 m/s Svag vind fra vest
Tåge 15 0 mm 4 m/s Let vind fra vest
Tåge 16 0 mm 4 m/s Let vind fra vest
Tåge 16 0 mm 4 m/s Let vind fra vest
Tåge 16 0 mm 4 m/s Let vind fra vest
Nogen sol 16 0 mm 4 m/s Let vind fra vest
Nogen sol 18 0 mm 4 m/s Let vind fra nordvest
Sol 20 0 mm 4 m/s Let vind fra nordvest
Sol 22 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordvest
Nogen sol 24 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordvest
Nogen sol 24 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordvest
Nogen sol 25 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordvest
Nogen sol 26 0 mm 4 m/s Let vind fra nordvest
Nogen sol 26 0 mm 4 m/s Let vind fra vest
Nogen sol 26 0 mm 4 m/s Let vind fra vest
En del sol 27 0 mm 5 m/s Let vind fra nordvest
En del sol 27 0 mm 5 m/s Let vind fra vest
En del sol 26 0 mm 6 m/s Jævn vind fra vest
En del sol 25 0 mm 5 m/s Let vind fra vest
Sol 23 0 mm 4 m/s Let vind fra nordvest
Sol 20 0 mm 3 m/s Svag vind fra vest
Letskyet 18 0 mm 3 m/s Svag vind fra vest
Letskyet 18 0 mm 3 m/s Svag vind fra nordvest
Kommende dage
En del sol 27 Letskyet 170 mm 5 m/s
En del sol 26 Letskyet 200 mm 3 m/s
Sol 26 Klart 200 mm 3 m/s
Sol 27 Klart 190 mm 3 m/s
Regnbyger 25 Regnbyger 172,6 mm 5 m/s
Regnbyger 24 Regnbyger 171,3 mm 5 m/s
Regnbyger 26 Regnbyger 193,0 mm 5 m/s
En del sol 23 Letskyet 160 mm 6 m/s
Sol 23 Klart 160 mm 3 m/s
Nogen sol 24 Halvskyet 130 mm 4 m/s
Nogen sol 25 Halvskyet 170 mm 3 m/s
Regnbyger 28 Regnbyger 200 mm 4 m/s